Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 година , съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 година, раздел V — Сметна палата