2012/498/ЕС: Решение на Комисията от 17 август 2012 година за изменение на решения 2010/2/ЕС и 2011/278/ЕС по отношение на отраслите и подотраслите, за които се смята, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии (нотифицирано под номер C(2012) 5715) текст от значение за ЕИП