Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5401 — REWE/Coop Switzerland/transGourmet Holding SE) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП