Съобщение на Комисията относно държавната помощ за филми и други аудио-визуални произведения: Приемане от всички държави членки на подходящите мерки, предложени съгласно член 108, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз