Писмен въпрос E-004912/11 Kathleen Van Brempt (S&D) до Комисията. Финансиране от ЕС на каменовъглената електростанция Шоштан в Словения