Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. относно проекторешението на Съвета за присъединяване на Европейския съюз към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра (09671/2012 — C7-0144/2012 — 2011/0304(NLE))