Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/347 на Комисията от 25 февруари 2021 година за одобряване на активен хлор, освободен от хипохлориста киселина, като активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 2, 3, 4 и 5 (текст от значение за ЕИП)