Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4585 — BMW INTEC/DEKRA Südleasing SERVICES) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП