Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8118 — OpenGate Capital/Umicore Zinc Chemicals) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)