Заключение на генералния адвокат Darmon представено на20 април 1988 г.