Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5536 — Bluebay HYI/Bluebay MSI/Honsel AG) Текст от значение за ЕИП