Дело C-112/05: Решение на Съда (голям състав) от 23 октомври 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Член 56 ЕО — Законодателни разпоредби относно акционерно дружество Volkswagen)