Становище на Европейската централна банка от 3 март 2016 година относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки (CОN/2016/10)