Писмен въпрос E-008960/11 Bas Eickhout (Verts/ALE) до Комисията. Сделка по замяна на дялове, свързана с ядрената електроцентрала в Борселе — евентуална държавна помощ