Писмен въпрос E-4533/07, зададен от Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) на Комисията. Използване на биогорива като възобновяеми енергийни източници