Дело T-538/14: Решение на Общия съд от 1 март 2016 г. — Peri/СХВП (Multiprop) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „Multiprop“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Задължение за мотивиране)