Υπόθεση C-292/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Vergabekammer Südbayern (Γερμανία) στις 16 Ιουνίου 2015 — Hörmann Reisen GmbH κατά Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg