Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2007 г. относно предложение за регламент на Съвета относно сключването на споразумение за партньорство в областта на риболова между Европейската общност от една страна и Република Кирибати от друга страна (COM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS))