Решение на Комисията от 6 ноември 2006 година за изменение на решения 2003/804/EО и 2003/858/EО на Комисията по отношение на изискванията за сертификация за живи мекотели и жива риба с аквакултурен произход и продукти от тях, предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2006) 5167)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX