Решение на Комисията от 26/03/2010 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5755 - SCHNEIDER ELECTRIC / AREVA T&D) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)