Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7892 — The Carlyle Group/Hunkemöller) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)