Писмен въпрос E-0068/08 зададен от Sepp Kusstatscher (Verts/ALE) на Комисията. Незачитането на правата на човека и експулсирането на католически мисионери от Еритрея