Писмен въпрос E-011538/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) до Комисията. Интегриране на принципа на равенство между половете