Писмен въпрос E-008403/11 Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE) до Комисията. Неравно третиране на различните видове транспорт съгласно Директива 2009/28/EО от 23ਂ априлਂ 2009ਂ г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници