Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 2 декември 2008 г. # Ebro Puleva, SA срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за словна марка на Общността "BRILLO’S" - По-ранни национални фигуративни марки, които съдържат словния елемент "brillante" - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Прилика на знаците - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94. # Дело T-275/07. Ebro Puleva/OHMI-Berenguel (BRILLO'S) TITJUR