Откриване на процедура (Дело COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) (Текст от значение за ЕИП)