Директива 2006/90/ЕО на Комисията от 3 ноември 2006 година за адаптиране за седми път към техническия прогрес на Директива 96/49/ЕО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на железопътния превоз на опасни товариТекст от значение за ЕИП. PROPCELEX