Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 635/2012 z  27. júna 2012 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Vadehavsstude (CHZO)]