Писмен въпрос E-000992/11 Lambert van Nistelrooij (PPE) до Комисията. Прекъснати интернет и телефонни връзки в Египет