Дело T-363/15: Решение на Общия съд от 16 март 2016 г. — Työhönvalmennus Valma/СХВП (форма на кутия за игра, съдържаща дървени блокчета) (Марка на Общността — Заявка за триизмерна марка на Общността — Форма на кутия за игра, съдържаща дървени блокчета — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009)