Заключение на генералния адвокат Trstenjak представено на4 юни 2009 г. # Комисия на Европейските общности срещу Федерална република Германия. # Неизпълнение на задължения от държава членка - Обществени поръчки за строителство - Директива 93/37/ЕИО - Договор между публичноправна структура и частно предприятие за отдаване под наем на първата на изложбени халета, които трябва да бъдат построени от второто - Възнаграждение за частното предприятие посредством изплащането на месечен наем в продължение на 30 години. # Дело C-536/07. Комисия/Германия TITJUR