Mål T-388/18: Tribunalens beslut av den 29 januari 2020 – WV mot Europeiska utrikestjänsten (Talan om ogiltigförklaring – Personalmål – Tjänstemän – Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna – Begäran om bistånd – Avslag på begäran – Artikel 90.1 och 90.2 i tjänsteföreskrifterna – Begäran har lämnats in för sent – Ursäktligt misstag – Avvisning)