Поправка на Регламент (ЕО) № 7/2007 на Комисията от 8 януари 2007 година за изменение на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти ( ОВ L 4, 9.1.2007 г. )