Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og Rådet — den uafhængige revisors beretning