Регламент (ЕО) № 197/2006 на Комисията от 3 февруари 2006 година относно преходните мерки съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002 по отношение събирането, транспорта, обработването, използването и унищожаване на хранителни продукти с изтекъл срок на годност (текст от значение за ЕИП)