Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7340 — Ferrero International/Oltan Group) Текст от значение за ЕИП