Решение на Комисията от 26/04/2006 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4122 - BURDA / HACHETTE / JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)