Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5925 — MetLife/Alico/DelAm) Текст от значение за ЕИП