Писмен въпрос P-1323/10, зададен от Wolf Klinz (ALDE) на Комисията. Данъчно облагане на плащания на дивиденти в чужбина