Решение на Комисията от 22 декември 2006 година по отношение на някои защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците и въвеждане в Общността на птици домашни любимци, които придружават техните собственици (нотифицирано под номер С (2006) 6958) (текст от значение за ЕИП) (2007/25/ЕO)