Регламент (ЕО) № 537/2007 на Комисията от 15 май 2007 година относно разрешително за ферментационния продукт от Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) като добавка при храненето на животните (Текст от значение за ЕИП)