Съобщение на Комисията до Съвета относно преговорите за Протокол към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата и за изменение на Протокола от Киото