Регламент (ЕО) № 473/2008 на Комисията от 29 май 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на уточняване на кодове по Комбинираната номенклатура за някои вещества, които разрушават озоновия слой, и смеси, съдържащи вещества, които разрушават озоновия слой