/* */

Обобщение на решението на Комисията от 11 март 2008 годинa относно производство по член 81 от Договора за ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/38.543 — Международни услуги по преместване) (Текст от значение за ЕИП)