Писмен въпрос E-4652/06 зададен от Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) на Комисията. Прилагане на Регламент (EО) № 510/2006