Работен документ на службите на Комисията - Съпътстващ документ към Предложение за регламент на Съвета относно опазването на уязвимите екосистеми в открито море от неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни съоръжения - Обобщение — Доклад за оценка на въздействието относно отговора на призива на Общото събрание на ООН за спешни действия под формата на възможни инициативи за опазване на уязвимите дълбочинни морски екосистеми от неблагоприятните въздействия на дънни риболовни съоръжения {COM(2007) 605 окончателен} {SEC(2007) 1315}