Писмен въпрос E-2188/08, зададен от Chris Davies (ALDE) на Комисията. Увеличаването на броя на медузите