Писмен въпрос E-1073/08 зададен от Caroline Lucas (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Karin Scheele (PSE) на Комисията. Уловът на риба в рамките на споразумението за партньорство в областта на рибарството с Мароко