Писмен въпрос E-4922/09, зададен от Andreas Mölzer (NI) на Комисията. Пакетът от мерки на ЕС в областта на убежището — последици за Швеция