Дело C-253/08: Решение на Съда (шести състав) от 19 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2006/22/ЕО — Сближаване на законодателствата — Социално законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт — Липса на транспониране в определения срок)